Bồ Đào Nha - Anh - apoderar

cách phát âm
v. to take possession, take hold of

Tây Ban Nha - Anh - apoderar

cách phát âm
v. authorize, empower

Tây Ban Nha - Pháp - apoderar

cách phát âm
(permiso) donner pouvoir à; autoriser; habiliter

Tây Ban Nha - Đức - apoderar

cách phát âm
v. bevollmächtigen, beauftragen

Tây Ban Nha - Nga - apoderar

cách phát âm
v. уполномочивать

Tây Ban Nha - Hàn - apoderar

cách phát âm
v. 권위를 부여하다


© dictionarist.com