Tiếng Ý - Anh - caos

cách phát âm
n. chaos, shambles

Bồ Đào Nha - Anh - caos

cách phát âm
(m) n. chaos, smashup

Tây Ban Nha - Anh - caos

cách phát âm
n. chaos, total lack of order, confusion

Tiếng Ý - Pháp - caos

cách phát âm
1. (apparenza) pagaille {informal}; pagaïe (f); fouillis (m); désordre (m)
2. (confusione) confusion (f); désordre (m); désorganisation (f); chaos (m); bouleversement (m)

Tiếng Ý - Đức - caos

cách phát âm
n. chaos, durcheinander

Bồ Đào Nha - Pháp - caos

cách phát âm
1. (objetos) mélange (m); fouillis (m); méli-mélo (m)
2. (confusão) confusion (f); désordre (m); désorganisation (f); chaos (m); bouleversement (m)

Tây Ban Nha - Pháp - caos

cách phát âm
(confusión) confusion (f); désordre (m); désorganisation (f); chaos (m); bouleversement (m)

Tây Ban Nha - Đức - caos

cách phát âm
n. chaos, wirrwarr, durcheinander, tohuwabohu


dictionary extension
© dictionarist.com