Tây Ban Nha - Anh - categoría

cách phát âm
[categoría (f)] n. category, class; denomination; rank, position; set; order

Tây Ban Nha - Pháp - categoría

cách phát âm
1. (sociedad) rang (m)
2. (clase) catégorie (f); classe (f)

Tây Ban Nha - Đức - categoría

cách phát âm
n. dienststellung, kategorie, klasse, handelsklasse, sorte, rang, würde, rangstufe, dienstgrad, stand, stufe, n. liga {deport.}

Tây Ban Nha - Nga - categoría

cách phát âm
n. категория, разряд

Tây Ban Nha - Hàn - categoría

cách phát âm
n. 범주, 종류, 둥급, 계급, 순위, 순서


dictionary extension
© dictionarist.com