Anh - Việt - clause

cách phát âm
n. điều khoản, chủ yếu, mệnh đề, câu ngắn, điều lệ, đoạn ngắn, cốt yếu

Anh - Anh - clause

cách phát âm
n. paragraph, section (in a document); part of a sentence which contains a subject and predicate (Grammar)
n. clause, paragraph

Anh - Pháp - clause

cách phát âm
n. clause; paragraphe; proposition (grammaire); subordonnée (grammaire)

Anh - Đức - clause

cách phát âm
n. Klausel, Satz

Anh - Hindi - clause

cách phát âm
n. गौण वक्य, धारा, अनुच्छेद, उपधारा, उपनियम, दफ़ा

Anh - Indonesia - clause

cách phát âm
n. pasal, ayat, ketentuan, klausula, anak kalimat

Anh - Tiếng Ý - clause

cách phát âm
s. (Gramm) proposizione; (Dir, Comm) clausola

Anh - Ba Lan - clause

cách phát âm
n. warunek, klauzula, paragraf, człon {gram.}, zdanie

Anh - Bồ Đào Nha - clause

cách phát âm
s. cláusula de condição; cláusula de oração gramatical

Anh - Rumani - clause

cách phát âm
n. clauză, propoziţie

Anh - Nga - clause

cách phát âm
с. статья, пункт, условие, оговорка, клаузула, предложение

Anh - Tây Ban Nha - clause

cách phát âm
s. cláusula, acápite, estatuto, estipulación, inciso, oración

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - clause

cách phát âm
i. cümle, cümlecik; madde, bent; fıkra

Anh - Ukraina - clause

cách phát âm
n. стаття, пункт, застереження, речення, артикул, клаузула
v. розділити на статті

Pháp - Anh - clause

cách phát âm
(f) n. clause, paragraph

Anh - Hà Lan - clause

cách phát âm
zn. clausule; bijzin (in grammatica)

Anh - Hy Lạp - clause

cách phát âm
ουσ. παράγραφος, ρήτρα, όρος, αίρεση, άρθρο συνθήκης, πρόταση, πρόταση συντακτική, ρήτρα συμβολαίου

Pháp - Đức - clause

cách phát âm
n. klausel, bestimmung

Pháp - Tiếng Ý - clause

cách phát âm
1. (restriction) disposizione (f); clausola (f)
2. (contrat) clausola (f)

Pháp - Bồ Đào Nha - clause

cách phát âm
1. (restriction) estipulação (f)
2. (contrat) cláusula (f)

Pháp - Nga - clause

cách phát âm
n. условие (f), статья (договора) (f), клаузула (юр.) (f)

Pháp - Tây Ban Nha - clause

cách phát âm
1. (restriction) disposición (f); salvedad (f)
2. (contrat) cláusula (f)

Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ - clause

cách phát âm
[la] kayıt, şart, koşul; madde

Pháp - Hà Lan - clause

cách phát âm
1. (restriction) bepaling (f); voorwaarde (f)
2. (contrat) clausule (m/f); bepaling (f); stipulering (f)

Anh - Ả Rập - clause

cách phát âm
‏بند، فقرة، جملة، مادة من قانون، مادة من معاهدة‏

Anh - Trung - clause

cách phát âm
(名) 子句; 条款

Anh - Trung - clause

cách phát âm
(名) 子句; 條款

Anh - Nhật - clause

cách phát âm
(名) 条項(文書内の); 主語と述語を含む文章の部分(文法)

Anh - Hàn - clause

cách phát âm
명. 절, 단락(서류에서); 주어와 술어를 가지고 있는 복문(문법)


dictionary extension
© dictionarist.com