Tây Ban Nha - Anh - empuje

cách phát âm
n. pressure, hustle, push, buoyancy, thrust

Tây Ban Nha - Pháp - empuje

cách phát âm
1. (aliento) stimulant (m); encouragement (m)
2. (motor) poussée (f); propulsion (f)

Tây Ban Nha - Đức - empuje

cách phát âm
n. stoß, anstoß, druck, schub, schubkraft, wucht, auftrieb, tatendrang, tatendurst, schwung

Tây Ban Nha - Nga - empuje

cách phát âm
n. толчок, напор

Tây Ban Nha - Hàn - empuje

cách phát âm
n. 밀침, 공격


dictionary extension
© dictionarist.com