Anh - Anh - illiquid

cách phát âm
adj. without enough cash; difficult to convert into cash; lacking liquid assets; not liquid

Anh - Đức - illiquid

cách phát âm
illiquide, zahlungsunfähig, nicht flüssig

Anh - Nga - illiquid

cách phát âm
прил. неликвидный

Anh - Tây Ban Nha - illiquid

cách phát âm
no líquido

Đức - Pháp - illiquid

cách phát âm
adj. insolvable

Đức - Tiếng Ý - illiquid

cách phát âm
adj. illiquido

Đức - Thổ Nhĩ Kỳ - illiquid

cách phát âm
s. nakit parası olmayan

Đức - Trung - illiquid

cách phát âm
adj. 无支付能力的。无流动资金的。没有充足现金的。


© dictionarist.com