Tây Ban Nha - Anh - influyente

cách phát âm
adj. influential, having or exerting influence, weighty, powerful, persuasive

Tây Ban Nha - Pháp - influyente

cách phát âm
(general) influent

Tây Ban Nha - Đức - influyente

cách phát âm
a. einflussreich

Tây Ban Nha - Nga - influyente

cách phát âm
adj. влиятельный

Tây Ban Nha - Hàn - influyente

cách phát âm
adj. 세력 있는, 영향을 미치는


© dictionarist.com