Bồ Đào Nha - Anh - intrínseco

cách phát âm
adj. intrinsic, inherent

Tây Ban Nha - Anh - intrínseco

cách phát âm
adj. intrinsical, intrinsic

Bồ Đào Nha - Pháp - intrínseco

cách phát âm
(geral) intrinsèque

Tây Ban Nha - Pháp - intrínseco

cách phát âm
(general) intrinsèque

Tây Ban Nha - Đức - intrínseco

cách phát âm
a. inner, innerlich, eigentlich, wesentlich

Tây Ban Nha - Hàn - intrínseco

cách phát âm
adj. 본래 갖추어진


dictionary extension
© dictionarist.com