Tiếng Ý - Anh - padrino

cách phát âm
n. godfather, sponsor

Tây Ban Nha - Anh - padrino

cách phát âm
n. second; godfather; sponsor

Tiếng Ý - Pháp - padrino

cách phát âm
(generale) parrain (m)

Tiếng Ý - Đức - padrino

cách phát âm
n. pate, taufpate, patenonkel, sekundant, gevatter

Tây Ban Nha - Pháp - padrino

cách phát âm
(general) parrain (m)

Tây Ban Nha - Đức - padrino

cách phát âm
n. gevatter, taufpate, patenonkel, pate, sekundant, gönner, beschützer

Tây Ban Nha - Nga - padrino

cách phát âm
n. крестный

Tây Ban Nha - Hàn - padrino

cách phát âm
n. 대부


dictionary extension
© dictionarist.com