Anh - Việt - primordial

cách phát âm
a. đầu tiên, ban sơ, nguyên thủy

Anh - Anh - primordial

cách phát âm
adj. early, primitive; ancient, primeval; initial, from the beginning; original
adj. primordial, paramount; primeval, primary
adj. capital; primordial, primitive

Anh - Pháp - primordial

cách phát âm
adj. primordial; fondamental; excellent; premier; primaire; originaire

Anh - Đức - primordial

cách phát âm
adj. ursprünglich, uranfänglich

Anh - Hindi - primordial

cách phát âm
a. आदि का, बीजभूत, मौलिक

Anh - Indonesia - primordial

cách phát âm
a. mula-mula: yg mula-mula, purba, purbakala, permulaan: yg ada sejak permulaan

Anh - Tiếng Ý - primordial

cách phát âm
agg. primordiale, antico, primitivo

Anh - Ba Lan - primordial

cách phát âm
a. pierwotny, początkowy, zasadniczy, podstawowy

Anh - Bồ Đào Nha - primordial

cách phát âm
adj. primordial, primitivo; antigo; antiquado; original; ancestral

Anh - Rumani - primordial

cách phát âm
a. primordial

Anh - Nga - primordial

cách phát âm
прил. исконный, изначальный, первобытный

Anh - Tây Ban Nha - primordial

cách phát âm
adj. primordial, esencial, fundamental, primario, primigenio

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - primordial

cách phát âm
s. başlangıçta var olan, ilk, ilkel, en eski

Anh - Ukraina - primordial

cách phát âm
a. початковий, одвічний, зародковий, зачатковий

Pháp - Anh - primordial

cách phát âm
adj. primordial, paramount; primeval, primary

Đức - Anh - primordial

cách phát âm
adj. primordial

Bồ Đào Nha - Anh - primordial

cách phát âm
adj. cardinal, capital; head; main, prime; primordial

Rumani - Anh - primordial

a. primordial, initial, primary, essential, absolute, foremost
adv. primordially, essentially, foremost

Tây Ban Nha - Anh - primordial

cách phát âm
[primordial] adj. capital; primordial, primitive

Anh - Hà Lan - primordial

cách phát âm
bn. oer, oorspronkelijk

Anh - Hy Lạp - primordial

cách phát âm
ουσ. πρωτογενής
επίθ. αρχέγονος, αρχικός, πρωταρχικός

Pháp - Đức - primordial

cách phát âm
adj. wesentlich, entscheidend, erstrangig, primordial, übergeordnet, eminent

Pháp - Tiếng Ý - primordial

cách phát âm
1. (général) primordiale; antichissimo
2. (importance) principale

Pháp - Bồ Đào Nha - primordial

cách phát âm
1. (général) primitivo; antigo; prisco literature; primordial
2. (importance) primordial; principal

Pháp - Nga - primordial

cách phát âm
a. первостепенный, исконный, первоначальный, основной

Pháp - Tây Ban Nha - primordial

cách phát âm
1. (général) primitivo; primordial
2. (importance) principal; primordial

Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ - primordial

cách phát âm
en ilk, en eski; çok önemli

Đức - Pháp - primordial

cách phát âm
adj. primordial

Đức - Tiếng Ý - primordial

cách phát âm
adj. primordiale

Đức - Nga - primordial

cách phát âm
adj. исконный

Bồ Đào Nha - Pháp - primordial

cách phát âm
1. (geral) primordial; originel
2. (importância) primaire; premier; principal; maître; primordial; suprême; d'une suprême importance; de la plus haute importance

Tây Ban Nha - Pháp - primordial

cách phát âm
1. (general) primordial
2. (importancia) principal; primordial

Tây Ban Nha - Đức - primordial

cách phát âm
a. ursprünglich, uranfänglich, grundlegend, wesentlich, elementar

Pháp - Hà Lan - primordial

cách phát âm
1. (général) oer-; oorspronkelijk; primordiaal
2. (importance) doorslaggevend

Anh - Ả Rập - primordial

cách phát âm
‏بدائي، أصلي، أساسى‏

Anh - Trung - primordial

cách phát âm
(形) 原始的; 根本的; 最初的

Anh - Trung - primordial

cách phát âm
(形) 原始的; 根本的; 最初的

Anh - Nhật - primordial

cách phát âm
(形) 早期の; 古代の; 原型の; 原始の

Anh - Hàn - primordial

cách phát âm
형. 원시의

Tây Ban Nha - Hàn - primordial

cách phát âm
adj. 원시의


© dictionarist.com