Bồ Đào Nha - Anh - proclítico

cách phát âm
adj. proclitic, forming an accentual unit with the following word

Tây Ban Nha - Anh - proclítico

cách phát âm
adj. proclitic

Tây Ban Nha - Đức - proclítico

cách phát âm
a. proklitisch

Tây Ban Nha - Hàn - proclítico

cách phát âm
n. 후접어
adj. 후접적인


dictionary extension
© dictionarist.com