Anh - Việt - protest

cách phát âm
n. sự phản đối, sự phản kháng, sự kháng nghị, sự cự tuyệt, sự không nhận
v. cam đoan, quả quyết, phản đối, cự tuyệt
n. sự chống lại

Anh - Anh - protest

cách phát âm
n. demonstration; objection; opposition; attestation, formal statement of disputation (Law)
v. demonstrate, remonstrate; assert, make a declaration; assert objection, declare opposition
n. protest, protestation, objection, opposition; remonstrance, demonstration; formal statement of disputation (Law)

Anh - Pháp - protest

cách phát âm
n. protestation; appel, objection, contestation; opposition, résistance, démonstration; attestation (Loi)
v. protester; réclamer; déclarer; démontrer

Anh - Đức - protest

cách phát âm
n. Einspruch; Protest; Berufung; Widerspruch; Protest
v. Einspruch einlegen; informieren; deklamieren; protestieren

Anh - Hindi - protest

cách phát âm
n. विरुद्ध वाक्य, विरोध, प्रतिवाद, अस्वीकार, दृढ़ उक्ति
v. प्रतिवाद करना, विरोध करना, आपत्ति उठाना, आपत्ति करना, दृढ़तापूर्वक कहना

Anh - Indonesia - protest

cách phát âm
n. protes, sanggahan, bantahan, bangkangan, pembangkangan
v. memprotes, menyanggah, membangkang, menyatakan

Anh - Tiếng Ý - protest

cách phát âm
s. protesta, rimostranza, reclamo; (Econ) protesto; ricorso
v. protestare, rimostrare, reclamare; fare una dichiarazione solenne

Anh - Ba Lan - protest

cách phát âm
v. protestować, zaprotestować, zaoponować, buntować, buntować się
n. protest, bunt, buntowanie się

Anh - Bồ Đào Nha - protest

cách phát âm
s. protesto; aviso, anúncio, declaração; recorrência; oposição
v. protestar; avisar, anunciar; declarar; opor-se

Anh - Rumani - protest

cách phát âm
v. protesta, crâcni, protesta împotriva, declara solemn
n. protest, protestare, declaraţie solemnă

Anh - Nga - protest

cách phát âm
с. протест, опротестование, торжественное заявление
г. протестовать, возражать, опротестовывать, заявлять протест, говорить, торжественно заявлять, уверять

Anh - Tây Ban Nha - protest

cách phát âm
s. protesta, protesto, reclamo
v. protestar, quejarse; formular una protesta a, elevar una protesta a

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - protest

cách phát âm
f. itiraz etmek, karşı çıkmak, protesto etmek, reddetmek, protesto çekmek, iddia etmek, teminât vermek
i. ihtarname, protesto, itiraz, karşı gelme

Anh - Ukraina - protest

cách phát âm
n. протест, заперечення, опротестування
v. протестувати, опротестовувати, запевняти

Đức - Anh - protest

cách phát âm
v. demonstrate, remonstrate; assert, make a declaration; assert objection, declare opposition

Ba Lan - Anh - protest

n. protest, opposition, protestation, remonstrance

Rumani - Anh - protest

n. protest, protestation, remonstrance, demur, objection
n. caveat

Hà Lan - Anh - protest

cách phát âm
n. protest, protestation, obtestation, reclamation, representation, remonstrance, challenge, caveat

Anh - Hà Lan - protest

cách phát âm
ww. tegenspreken, protesteren, bestrijden, betwisten, openlijk verklaren, tegenspartelen, betuigen, protesteren : laten protesteren

Anh - Hy Lạp - protest

cách phát âm
ουσ. διαμαρτυρία
ρήμ. διαμαρτύρομαι

Đức - Pháp - protest

cách phát âm
n. protestation (f), protêt (m)

Đức - Tiếng Ý - protest

cách phát âm
n. protesta (f), contestazione (f), protesto {econ.} (m)

Đức - Nga - protest

cách phát âm
n. протест (m), возражение (m)

Đức - Tây Ban Nha - protest

cách phát âm
n. protesta (f), protesto (m), contestación (f)

Đức - Thổ Nhĩ Kỳ - protest

cách phát âm
i. protesto (m)

Hà Lan - Pháp - protest

cách phát âm
1. (algemeen) protestation (f) 2. (klacht) tollé (m); réclamation bruyante
3. (algemeen) protestation (f)
4. (rechten) opposition (f); avertissement (m)

Đức - Hà Lan - protest

cách phát âm
protest

Anh - Ả Rập - protest

cách phát âm
‏إحتجاج، إعتراض، شكوى‏
‏إحتج، إعترض، أعلن، أكد، عارض‏

Anh - Trung - protest

cách phát âm
(名) 主张, 抗议, 断言
(动) 力言, 声明, 断言; 声明拒付; 抗议, 对...提出异议; 抗议, 反对; 力言, 断言

Anh - Trung - protest

cách phát âm
(名) 主張, 抗議, 斷言
(動) 力言, 聲明, 斷言; 聲明拒付; 抗議, 對...提出異議; 抗議, 反對; 力言, 斷言

Anh - Nhật - protest

cách phát âm
(動) 抗議する; 言い張る
(名) 異議申し立て; 異議留保; 抗議; 拒絶; 海難報告書

Anh - Hàn - protest

cách phát âm
명. 항의; 반대; 이의; 증명, 항변 ( 법률)
동. 단언하다, 항의하다; 주장하다; 반대하다

Đức - Trung - protest

cách phát âm
[der] pl.Proteste ① 抗议,反对 ② 拒付(对期票) ③ (法律上的)保留。


Thì của động từ

Present participle: protesting
Present: protest (3.person: protests)
Past: protested
Future: will protest
Present conditional: would protest
Present Perfect: have protested (3.person: has protested)
Past Perfect: had protested
Future Perfect: will have protested
Past conditional: would have protested
© dictionarist.com