Tiếng Ý - Anh - radiante

cách phát âm
adj. radiant, brilliant, glowing

Bồ Đào Nha - Anh - radiante

cách phát âm
adv. overjoyed, very happy

Tây Ban Nha - Anh - radiante

cách phát âm
adj. radiant, brilliant, bright; shining, beaming

Pháp - Đức - radiante

cách phát âm
ausstrahlende, strahlen-, strahlende

Tiếng Ý - Pháp - radiante

cách phát âm
(generale) radieux

Bồ Đào Nha - Pháp - radiante

cách phát âm
1. (geral) radieux
2. (felicidade) radieux; ravi
3. (rosto) rayonnant; épanoui 4. (luz) rayonnant; radieux

Tây Ban Nha - Pháp - radiante

cách phát âm
1. (general) radieux 2. (reflexión) brillant 3. (felicidad) radieux; ravi
4. (calor) rayonnant 5. (fuego) rougeoyant; incandescent
6. (cara) rayonnant; épanoui 7. (luz) rayonnant; radieux

Tây Ban Nha - Đức - radiante

cách phát âm
a. strahlend, leuchtend, glänzend, sonnig, verklärt

Tây Ban Nha - Nga - radiante

cách phát âm
adj. лучезарный, сверкающий

Tây Ban Nha - Hàn - radiante

cách phát âm
adj. 빛나는, 타올라


dictionary extension
© dictionarist.com