Tây Ban Nha - Anh - realidad

cách phát âm
n. actuality, fact, reality

Tây Ban Nha - Pháp - realidad

cách phát âm
(real) réalité (f)

Tây Ban Nha - Đức - realidad

cách phát âm
n. wirklichkeit, realität, gegebenheit, faktum

Tây Ban Nha - Nga - realidad

cách phát âm
n. реальность

Tây Ban Nha - Hàn - realidad

cách phát âm
n. 진실, 실재


© dictionarist.com