achispado trong Tiếng Anh

cách phát âm
adj. tipsy, fuddled, slightly intoxicated

Ví dụ câu

- Parecía un poco achispada en el bar.
She got a bit tiddly down the pub.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
No intentes detenerme cuando estoy alegremente achispada.
Don't try to stop me when I'm happily sozzled
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

borracho


dictionary extension
© dictionarist.com