unión postal ở Tiếng Đức

cách phát âm
n. postverein

Ví dụ câu

Unfortunately, progress in the direction of a common European Union postal market remains slow.
cách phát âm cách phát âm


dictionary extension
© dictionarist.com