blank ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. próżnia, luka, pauza, blankiet, formularz, półwyrób
a. czysty, bezbarwny, wyraz: bez wyrazu, bezmyślny, bezrozumny, obojętny, pusty

blank ở Tiếng Ba Lan

n. merlon, battlements

Ví dụ câu

I asked him point-blank.
Zapytałem go wprost.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Give me a blank sheet of paper.
Daj mi czystą kartkę papieru.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He left the last page blank.
Ostatnią stronę zostawił pustą.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We are at war, and our soldiers, which are our businesses, are firing blanks.
Jesteśmy na wojnie, a nasi żołnierze, czyli nasze przedsiębiorstwa, strzelają ślepymi nabojami
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Nevertheless, our abstention is a warning: we intend to judge the Commission's action on the basis of actual evidence, and do not want to give it a blank cheque for the future.
Jednak nasza decyzja jest ostrzeżeniem: mamy zamiar oceniać działania Komisji w oparciu o rzeczywiste dowody i nie chcemy wystawiać jej czeku in blanco na przyszłość.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Yet writing a blank cheque is, of course, no solution.
Jednak wystawienie czeku in blanco nie jest oczywiście rozwiązaniem.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We are issuing a blank cheque today and we require the necessary transparency in how this money is being spent.
Dziś wystawiamy czek in blanco i wymagamy niezbędnej przejrzystości procesu wydawania tych pieniędzy.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Our support is not, therefore, a blank cheque, but an investment.
Nasze poparcie nie jest zatem czekiem in blanco, ale inwestycją.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Your support is not a blank cheque.
Wasz czek nie jest czekiem in blanco.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
For this reason I support Mr Barroso's candidacy, but this support is not a blank cheque.
Z tego względu popieram kandydaturę pana Barroso, ale poparcie to nie jest czekiem in blanco.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
© dictionarist.com