build up ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
v. wzmacniać, wyrabiać sobie, rozwijać, wymyślać, tworzyć, montować, wzmocnić, rozwinąć, wymyśleć, wymyślić

Ví dụ câu

In contrast, their governments can now use the reserves they have built up to implement anticyclical policies in the same way as the developed and some emerging countries.
Tymczasem ich władze mogą obecnie posiłkować się zgromadzonymi rezerwami w celu realizacji polityki antycyklicznej w taki sam sposób, jak czynią to kraje rozwinięte i niektóre wschodzące.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Furthermore, I encourage new Member States to continue to build up effective partnerships and to consistently reinforce the partnership principle while implementing the operational programmes.
Ponadto zachęcam nowe państwa członkowskie do dalszej budowy skutecznych rozwiązań partnerskich oraz do stałego promowania zasady partnerstwa w trakcie wdrażania programów operacyjnych.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
But I think that we can learn from the others and further build up our system.
Ale uważam też, że możemy korzystać z doświadczeń innych i rozbudowywać nasz system.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They see citizenship as something to be affirmed or rejected, based on a common set of values and ideals built up over the centuries.
Uznają oni obywatelstwo za atrybut, który się przyznaje lub odrzuca, opierający się na wspólnym systemie wartości i ideałów wytworzonych przez wieki.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
What to do with this enormous debt that has built up by granting credit without guarantees?
Co zrobić z tym olbrzymim długiem, który powstał w wyniku udzielania kredytów bez gwarancji?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is needed to sustain our united European market, our integration, which we have built up over many years.
Jest on potrzebny do podtrzymania naszego jednolitego rynku, naszej integracji, którą budowaliśmy przez wiele lat.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This Parliament has pioneered the use of inter-parliamentary conferences and has found some very practical ways to build up a real parliamentary network.
Parlament tej kadencji jest pionierem w zakresie wykorzystywania konferencji międzyparlamentarnych i wypracował kilka bardzo praktycznych metod budowania prawdziwej sieci parlamentarnej.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It builds up democracy and makes the governance of the EU more representative, efficient and effective.
Umacnia demokrację i sprawia, że ład administracyjno-regulacyjny w UE staje się bardziej reprezentatywny, skuteczny i efektywny.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
So what we did - across the world, not just the United States of America - we built up a mountain of debt.
Zatem - na całym świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych - doprowadziliśmy do powstania góry długów.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
To share those is a wonderful chance, which will be built up by MEDIA Mundus.
Dzielenie się tymi towarami stwarza wspaniałą szansę, którą program MEDIA Mundus rozwinie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

enlarge, develop, or increase by degrees or in stages: increase
form or accumulate steadily: develop, build, ramp up, progress, work up
prepare oneself for a military confrontation: re-arm, rearm, forearm, gird, fortify, arm
bolster or strengthen: increase, build, ramp up, progress, work up
change the use of and make available or usable: better, educate, develop, prepare, modernise, amend, train, redevelop, make grow, settle, ameliorate, modernize, meliorate, improve


© dictionarist.com