come to terms ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
v. dojść do porozumienia, ugodzić się

Ví dụ câu

I had to come to terms with my present salary.
Musiałem się pogodzić z moją obecną pensją.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
(SK) The Structural Funds are also helping us to come to terms with the new economic reality.
(SK) Fundusze strukturalne pomagają nam także w sprostaniu nowej rzeczywistości gospodarczej.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We need to come to terms with the fact that the traditional definition of the Single Market as something solely tied to the economic dimension needs to be revamped.
Musimy zdać sobie sprawę z tego, że tradycyjna definicja jednolitego rynku jako czegoś, co wiąże się wyłącznie z wymiarem gospodarczym, wymaga reorientacji.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Coming to terms with the causes and results of that revolution can only improve the integration of Ukrainian society.
Pogodzenie się z przyczynami i skutkami tej rewolucji może wyłącznie polepszyć integrację ukraińskiego społeczeństwa.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Two major political problems remain: the arrest and transfer of Ratko Mladić to The Hague, and coming to terms with the independence of Kosovo.
Pozostają dwa istotne problemy polityczne: aresztowanie Ratko Mladicia i przewiezienie go do Hagi oraz pogodzenie się z niepodległością Kosowa.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Finally, I wish to mention that Montenegro's prospect of EU integration is helping Europe come to terms with its past in the Balkans region as a whole.
Na koniec chciałabym nadmienić, że perspektywa integracji Czarnogóry z UE pomaga Europie pogodzić się ze swoją przeszłością w rejonie Bałkanów jako całości.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is the Member States themselves that have to come to terms with restricted budgets and the consequences of the crisis; we cannot be so naïve as to the think that we can do much at a European level.
Państwa członkowskie same muszą zmierzyć się z ograniczeniami budżetowymi i konsekwencjami kryzysu; nie możemy być tak naiwni, by sądzić, iż coś takiego da się zrobić na szczeblu europejskim.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The European paradigm has changed, and the sooner some of you come to terms with that, the better it will be.
Paradygmat europejski uległ zmianie i im szybciej niektórzy z Państwa się z tym pogodzą, tym lepiej.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Finally, the EU should stimulate and help Russia to come to terms with its totalitarian legacy.
I wreszcie UE powinna zachęcać Rosję i pomagać jej w rozwiązaniu kwestii totalitarnego dziedzictwa.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We can help Russia come to terms with its past.
Możemy pomóc Rosji w rozliczeniu się z jej przeszłością.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


© dictionarist.com