diminish ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
v. pomniejszać, zmniejszać, uszczuplać, szczupleć, ująć, zredukować, redukować, osłabiać, obniżać, maleć, zmaleć, zdrabniać, zdrobnieć, skarłowacieć, skarleć, łagodnieć, słabnąć, zelżeć, kurczyć, odjąć, przygasać, zniżać, pomniejszyć, zmniejszyć, uszczuplić, ujmować, osłabić, obniżyć, zdrobniać, zdrobnić, skurczać, skurczyć, przygasnąć, zniżyć

Ví dụ câu

Age diminished his strength.
Z wiekiem jego siła zmniejszyła się.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
But bad men deserve justice - bad men, especially, deserve justice - and when they do not get it, it is the rest of us who are diminished.
Źli ludzie - zwłaszcza źli ludzie - zasługują jednak na sprawiedliwość, a gdy się jej nie doczekują, świadczy to źle o nas.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Their educational prospects are hugely diminished because they are the water-bearers, if you like.
Ich perspektywy edukacyjne bardzo pogarsza fakt, że przypada im zadanie noszenia wody.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is of course important that the potential of those contracts will not be diminished by excessive administrative procedures of the Commission, as the rapporteur has pointed out.
Oczywiście istotne jest, żeby możliwości, jakie stwarzają te umowy nie zostały ograniczone poprzez nadmierne procedury administracyjne Komisji, na co zwrócił uwagę sprawozdawca.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
To pass these costs on to the consumer may be a case of diminishing returns.
Przeniesienie tych kosztów na klienta może spowodować zmniejszenie zysków.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
As we also know, the gas crisis has diminished the trust in our partners.
Wiemy również, że kryzys gazowy osłabił zaufanie do naszych partnerów.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
If they now give in to the European Parliament, I think they would be diminished as a people.
Gdyby teraz poddali się Parlamentowi Europejskiemu, to chyba podupadliby jako naród.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Please do not misunderstand me; I do not want to diminish consumer rights in any way.
Proszę mnie źle nie zrozumieć, nie chcę w żaden sposób umniejszać praw konsumenckich.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Member States must have a greater involvement in this evaluation mechanism, or else this mutual confidence is in danger of diminishing.
Państwa członkowskie muszą być bardziej zaangażowane w ten mechanizm oceny, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo zmniejszania się wzajemnego zaufania.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This will give them new responsibilities, but it will not diminish their role in representing the full range of Commission activities.
Dzięki temu przekazane im zostaną nowe obowiązki, jednak nie zmniejszy to ich roli w reprezentowaniu pełnego zakresu działań Komisji.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

abate: decrease, lessen, dwindle, ease, lighten, shrink, fade© dictionarist.com