dip ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. spadek, stoczek, upad
v. zanurzać, zamoczyć, pochylać, skąpać, pikować, przechylić {auto}, obniżyć się, zniżać się, zanurzyć, zamaczać, pochylić

Ví dụ câu

Have you ever gone skinny dipping?
Pływałeś kiedyś nago?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I dipped my finger into the honey.
Zanurzyłem palec w miodzie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is unfolding against the backdrop of a new currency war, caused by the risk of a double-dip recession, in the words of our economists.
Kryzys rozwija się na tle nowej wojny o walutę, wywołanej ryzykiem "drugiego dna recesji”, że posłużę się słowami naszych ekonomistów.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Similarly, it is an opportunity for Parliament to point out that it is time to stop dipping into the budget for EU external action to finance the Banana Accompanying Measures.
To również szansa dla Parlamentu, aby zwrócić uwagę, że należy zakończyć sięganie do budżetu UE na działania zewnętrzne w celu finansowania środków towarzyszących w sektorze bananów.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Subject: The possibility of a double-dip recession: sustainability of the 3% target
Przedmiot: Możliwość ponownego wystąpienia recesji: utrzymanie celu 3%
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Asking the financial sector to dip into its own pockets is therefore not simply obvious; it is our political duty.
Zażądanie od sektora finansowego, by sięgnął do kieszeni, jest zatem nie tylko rzeczą oczywistą, ale i stanowi nasz polityczny obowiązek.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We are not asking those who have made their profits from such speculation to dip into their pockets, and that means we are not going far enough.
Nie zaglądamy do kieszeni tych, którzy zgromadzili zyski z takich spekulacji, a to znaczy, że nie posuwamy się wystarczająco daleko.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We have only dipped our toe in the water; we have only started to tap its potential and we need to drive forward from here.
Ledwie zanurzyliśmy swój palec w wodzie; dopiero rozpoczęliśmy korzystać z potencjału turystycznego i musimy nadal go rozbudowywać.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
First a chauffer-driven limousine paid for by Parliament, and then a dip into the Members' funds to get business-class travel for the same journey plus a little extra!
Najpierw limuzyna z kierowcą opłacana przez Parlament, a następnie zaczerpnąć z funduszy poselskich, żeby dostać przelot w klasie biznes na tej samej trasie, plus mały bonus!
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In previous years the ban was based on the danger posed by the chlorine and chicken dips.
W ostatnich latach zakaz argumentowany był zagrożeniem, jakie stanowi chlor i odkażająca kąpiel drobiu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. swim: plunge, bath, dive
2. immersion: plunge, soaking
3. drop: sag, slip, decline
4. immerse: submerge, baptise, baptize, dive, slosh, douse, duck, steep
5. drop: set, decline, slope, subside, recede, incline, slip
6. scoop: ladle, spoon, lade, bale© dictionarist.com