enterprising ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
a. przedsiębiorczy, inicjatywny, energiczny, ruchliwy, rzutki

Ví dụ câu

It is time to stop just thinking of people in terms of aid, but to start thinking in terms of people as having the enterprising ability to do things for themselves if they are given the support.
Pora przestać myśleć o ludziach tylko w kategoriach pomocy. Trzeba zacząć myśleć o ludziach jak o potencjalnych przedsiębiorcach, którzy sami mogą działać, jeśli zapewni im się wsparcie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They need opportunity and encouragement to be enterprising.
Potrzeba im tylko możliwości i zachęty do przedsiębiorczości.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Unsurprisingly, this has only come about because enterprising British journalists were able to demonstrate the ease with which some MEPs succumbed to the lure of money.
Jak można było się spodziewać, doszło do niego tylko dlatego, że sprytni brytyjscy dziennikarze zdołali wykazać, z jaką łatwością niektórzy parlamentarzyści ulegli sile przyciągania pieniędzy.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is therefore particularly important for them to be enterprising and ready to create a vibrant and competitive EU economy.
Dlatego szczególnie ważne jest, aby byli przedsiębiorczy i gotowi tworzyć dynamiczną i konkurencyjną gospodarkę UE.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Through sport, we attain respect for companions, opponents and rules, and we attain solidarity, an enterprising spirit and collective discipline.
Poprzez sport nabywamy szacunku dla towarzyszy, przeciwników i zasad, a także uczymy się solidarności, ducha przedsiębiorczości i zbiorowej dyscypliny.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We Europeans must become more enterprising.
My, Europejczycy musimy stać się bardziej przedsiębiorczy.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
in writing. - (SK) The enterprising report by the rapporteur, Mrs Klaß, seeks a new approach to eliminating the obvious inequalities between urban and rural areas.
na piśmie. (SK) Błyskotliwe sprawozdanie sprawozdawczyni, pani posłanki Klaß, poszukuje nowego podejścia w celu wyeliminowania oczywistych nierówności pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Those who are the most resistant to change and the least enterprising, both in the fisheries sector and in the Council, have always feared any change to management systems, even for the better.
Ci, którzy w największym stopniu opierają się zmianom i są najmniej przedsiębiorczy, zarówno w sektorze rybołówstwa, jak i w Radzie, zawsze bali się zmiany systemów zarządzania, nawet gdyby miała to być zmiana na lepsze.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In the 20th century Europe lost millions of intellectuals and enterprising citizens because of totalitarian regimes.
W XX wieku Europa straciła miliony intelektualistów i przedsiębiorczych obywateli wskutek działań reżimów totalitarnych.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
On the contrary, there is a danger that this flow of money turns what was an enterprising and thrifty part of the world in to a subsidy junkie, dependent on handouts from elsewhere.
Wprost przeciwnie, w takim przypadku istnieje ryzyko, że napływ pieniędzy zamieni przedsiębiorczą i oszczędną nację w region uzależniony od dotacji, w pełni zależny od jałmużny z zewnątrz.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

marked by imagination, initiative, and readiness to undertake new projects: adventuresome, industrious, energetic, up-and-coming, entrepreneurial, ambitious, gumptious, adventurous


© dictionarist.com