estimation ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. ocena, obliczenie, obrachowanie, ocenianie, kwalifikacja, oszacowanie, mniemanie, sąd, szacunek, cenienie

Ví dụ câu

However, in my estimation, some other proposed changes would result in citizens having access to fewer, not more, documents.
W mojej ocenie jednak niektóre z proponowanych zmian spowodowałyby mniejszy, a nie większy dostęp obywateli do niektórych dokumentów.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
What he was trying to say was that there is a large degree of uncertainty in stock estimations.
Próbował przez to powiedzieć, że szacunki wielkości stad są w dużym stopniu niepewne.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
A more accurate estimation of the costs of examining the applications submitted would be facilitated if we had such an estimate, which would enable us to conduct an appropriate debate in the Council.
Bardziej szczegółowe oszacowanie kosztów sprawdzania składanych wniosków byłoby ułatwione, gdybyśmy dysponowali takimi wyliczeniami. To pozwoliłoby nam na przeprowadzenie odpowiedniej debaty w Radzie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
However, I call on the Agency to improve, by the end of the year, the accuracy of the information provided by the operational departments on the estimation of accrued operational expenditure.
Wzywam jednak Agencję do poprawy, do końca roku, dokładności informacji przedkładanych przez departamenty operacyjne dotyczących oszacowania rozliczeń międzyokresowych biernych środków operacyjnych.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
However, the Court of Auditors found deficiencies in procurement procedures, particularly with regard to the under-estimation of the budgets of a framework contract.
Trybunał Obrachunkowy zidentyfikował jednak niedociągnięcia związane z procedurami udzielania zamówień, zwłaszcza w odniesieniu do zbyt niskiego oszacowania budżetu umowy ramowej.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Some Member States have set out positions that mean that the question of migration flows should be held in high estimation.
Niektóre państwa członkowskie zajęły takie stanowisko, z którego wynika, że kwestię przepływów migracyjnych należy traktować bardzo poważnie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In our estimation, substantial improvements are needed.
Naszym zdaniem niezbędne są poważne usprawnienia.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I would welcome a monetary estimation of their contribution to people's well-being.
Z zadowoleniem przyjąłbym pieniężną wycenę ich wkładu w dobrobyt ludzki.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I must state my satisfaction at the sensible estimations of expenditure on the new Statute for Members, especially as there is potential to fine-tune the amount at a later stage.
Należy wyrazić zadowolenie w związku z dokonaniem rozsądnych szacunków wydatków dotyczących nowego statutu posła, zwłaszcza, że istnieje możliwość dostosowania ich wysokości na późniejszym etapie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Firstly, a response of EUR 1 billion, and no one seems to have cast any serious doubt on our estimation of the requirements.
Po pierwsze, reakcję w postaci 1 miliarda euro - i nie zdaje się, aby ktokolwiek formułował jakieś poważne wątpliwości co do oszacowania przez nas potrzeb.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

a judgment of the qualities of something or somebody: capitalization, judgment, judgement, capitalisation, appraisal, estimate, assessment
an approximate calculation of quantity or degree or worth: guessing, shot, calculation, idea, approximation, overreckoning, computation, guesstimate, scalage, guess, credit rating, overestimate, figuring, underestimate, underrating, overrating, guestimate, estimate, reckoning, overestimation, underreckoning, dead reckoning, credit, underestimation, guesswork
the respect with which a person is held: regard, reputation, esteem, report, respect, estimate
a document appraising the value of something (as for insurance or taxation): overestimate, commercial document, overvaluation, overappraisal, estimate, commercial instrument, appraisal, overestimation


© dictionarist.com