hot air ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. puste słowa

Ví dụ câu

Everybody in the park looked up at the hot air balloon.
Wszyscy ludzie w parku patrzyli do góry na balon.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Would the Council and Commission agree that the Conservative leader's plans are just hot air?
Czy Rada i Komisja zgadzają się, że plany przywódcy Konserwatystów to tylko puste obietnice?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is technological innovation that will be our saviour, not trade in hot air.
Naszym zbawcą będą innowacje technologiczne, a nie handel emisjami.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Hot air has become the order of the day not only for Poland, but for Sweden, too.
Rozstrzygnięcie kwestii ciepłego powietrza stało się nakazem chwili nie tylko dla Polski, ale także dla Szwecji.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In any case, the European institutions can already take specific action - I will not focus on all the hot air about coordination.
W każdy razie instytucje europejskie już teraz mogą rozpocząć określone działania - nie zamierzam koncentrować się na pustych obietnicach dotyczących koordynacji.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Our talk of European solidarity will then be so much hot air to them.
Wówczas nasza rozmowa o europejskiej solidarności okaże się dla nich czczą gadaniną.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It produces wealth founded on hot air.
Wytwarza bogactwo, które jest mrzonką.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
However, the whole climate conference, of course, focused on dealing in hot air and the setting up of a fund for developing countries.
Cała konferencja klimatyczna koncentruje się jednak na rozwiązaniu problemu nadmiernych emisji oraz ustanowieniu funduszu na rzecz krajów rozwijających się.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We must take the hot air out of the EU's carbon footprint.
Musimy wyłączyć nadmiar uprawnień do emisji (hot air) ze śladu węglowego UE.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They involve demonstrating that the Europe 2020 Strategy is not just hot air, but a serious attempt to enable the EU to play a tangible role in promoting growth and jobs.
To między innymi wskazanie, że strategia Europa 2020 to nie tylko deklaracje, ale również poważna próba sprawienia, by UE odegrała wymierną rolę w propagowaniu wzrostu i zatrudnienia.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

loud and confused and empty talk: rhetoric, empty words, meaninglessness, bunk, nonsensicality, nonsense, hokum, empty talk, palaver
air that has been heated and tends to rise: air


© dictionarist.com