mounting ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. montowanie, adaptacja, oprawa, uchwyt

Ví dụ câu

He was a member of the expedition which climbed Mount Everest.
Był członkiem wyprawy, która weszła na Mount Everest.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
No mountain in the world is as high as Mount Everest.
Na świecie nie ma góry równie wysokiej co Mount Everest.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They mounted a violent attack that led to the deaths of 137 Han Chinese.
Przeprowadzili oni gwałtowny atak, który doprowadził do śmierci 137 Chińczyków Han.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We will have a sluggish economy for years to come; we are facing mounting immigration and are sustaining an ageing population.
W nadchodzących latach czeka nas spowolnienie gospodarcze; stoimy w obliczu rosnącej imigracji i konieczności utrzymania starzejącego się społeczeństwa.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I hereby demand that OLAF mount the appropriate investigation.
W związku z tym domagam się, by OLAF przeprowadził odpowiednie dochodzenie w tej sprawie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We need a mature and harmonised programme instead of a hastily mounted communication campaign.
Potrzebujemy dojrzałego i zharmonizowanego programu zamiast pospiesznie zmontowanej kampanii komunikacyjnej.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He is the modern-day Zeus, and he intends to rule us from Mount Berlaymont - and woe betide anybody that questions his authority or questions his dignity, as they will face severe punishment!
Jest współczesnym Zeusem i zamierza rządzić nami z wieżowca Berlaymont - i biada temu, kto kwestionuje jego autorytet lub kwestionuje jego godność, ponieważ spotka go surowa kara!
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
None of the Member States is able to mount effective resistance to global threats on its own.
Żadne państwo członkowskie nie jest w stanie skutecznie stawić czoła globalnym zagrożeniom w pojedynkę.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We agreed to reject the commercial campaign mounted by the pharmaceutical companies.
Uzgodniliśmy, że odrzucamy kampanie handlowe organizowane przez koncerny farmaceutyczne.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Article 5 has been revived and does not preclude the ability to mount a defence against a ballistic attack.
Art. 5 został ożywiony na nowo nie wyłączając zdolności do obrony przed atakiem balistycznym.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

an event that involves rising to a higher point (as in altitude or temperature or intensity etc.): rise, rising, ascension, climbing, climb, ascent
framework used for support or display: passe-partout, mat, collet, mount, setting, framework, chassis, mattingdictionary extension
© dictionarist.com