robust ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
a. krzepki, silny, rozrosły, czerstwy, wysportowany

Ví dụ câu

However, a robust common agricultural policy is needed in order to meet today's needs, because with the common agricultural policy farmers receive support and remain in the countryside.
Jednak potrzebna jest solidna wspólna polityka rolna, aby sprostać dzisiejszym potrzebom, ponieważ dzięki takiej wspólnej polityce rolnej rolnicy otrzymują wsparcie i pozostają na wsi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Also, if we want a robust farming sector, we need to increase the funds for the common agricultural policy.
Ponadto jeśli chcemy silnego sektora rolnego, musimy zwiększyć fundusze na wspólną politykę rolną.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I believe that the whole of Europe will agree with President Obama in saying that our actions should be sustained and robust until recovery is achieved.
Sądzę, że cała Europa zgodzi się z prezydentem Obamą, który mówi, że nasze działania powinny mieć charakter ciągły i kompleksowy aż do osiągnięcia poprawy.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I would like to thank the entire Committee on Budgets for its robust and consistent support, as well as the Committee Secretariat and all those who assisted me.
Chciałbym podziękować całej Komisji Budżetowej za jej duże i konsekwentne wsparcie, a także sekretariatowi Komisji i wszystkim tym, którzy mi pomagali.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is indeed time for sustainable and robust action.
Jest to rzeczywiście czas na zrównoważone i zdecydowane działania.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
On the one hand, we have those who focus on robust regulation at international level, and on the other, those who lay stress on a strong stimulus package.
Z jednej strony mamy tych, którzy skupiają się na solidnej regulacji na szczeblu międzynarodowym, a z drugiej tych, którzy kładą nacisk na silny pakiet zachęt.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
For data-sharing, though, it must be a robust and binding legal framework of data protection.
W przypadku wymiany danych muszą natomiast istnieć solidne i wiążące ramy prawne dla ochrony danych.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
However, if we want to tackle it successfully, we also need to back up such action with robust and decisive political measures.
Jeżeli jednak chcemy zająć się nią skutecznie, to musimy poprzeć działania konkretnymi i zdecydowanymi środkami politycznymi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I have lodged my papers with the Court of First Instance, so I intend to fight a very robust case.
Złożyłem dokumenty w sądzie pierwszej instancji i zamierzam walczyć w tej trudniej sprawie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
So, Mr Tajani, you have got off the ground with a robust negotiating mandate.
Zatem panie komisarzu Tajani, ruszył pan z miejsca z mocnym mandatem do negocjacji.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

sturdy and strong in form, constitution, or construction: big-boned, hardy, half-hardy, chesty, beefy, buirdly, cast-iron, strong, heavy-armed, broad-shouldered, stalwart, square-shouldered, vigorous, square-built, stout, burly, big-chested, rugged, sturdy, healthy, big-shouldered, iron, husky, strapping
strong enough to withstand or overcome intellectual challenges or adversity: strong
rough and crude: unrefined
marked by richness and fullness of flavor: tasty, full-bodied, rich, racy© dictionarist.com