senseless ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
a. nieprzytomny, czucie: bez czucia, bezsensowny, bezrozumny, nieinteligentny, idiotyczny

Ví dụ câu

It's senseless to worry about doing it.
Nie ma sensu martwić się o to.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The first question was about the creation of senseless additional bureaucracy.
Pierwsze zastrzeżenie dotyczyło bezsensownej dodatkowej biurokracji.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This is not only gruesome but also totally senseless.
Jest to nie tylko przerażające, ale i zupełnie pozbawione sensu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This fund is purely and simply about putting a socialist slant on the senseless relocations of large groups such as Ford, Nokia and Dell.
Fundusz ten tylko i wyłącznie zwraca uwagę socjalistów na bezsensowne przeniesienie takich dużych grup jak Ford, Nokia i Dell.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Tunisia needs our support, encouragement and dialogue, not a constant stream of senseless invective.
Tunezja potrzebuje naszego wsparcia, zachęt i dialogu, a nie nieprzerwanego potoku bezsensownych inwektyw.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Therefore, we, too, must seek to cooperate and work together instead of engaging in senseless competition and expensive duplication of structures, especially today at a time of financial crisis.
Tak więc my również musimy szukać współpracy i współdziałania zamiast bezsensownej konkurencji i kosztownego dublowania struktur, szczególnie dziś w czasach kryzysu finansowego.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Our first priority now is to help bring an end to the senseless violence in Libya.
Naszym głównym priorytetem jest teraz pomoc w zakończeniu bezsensownej przemocy w Libii.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Planning means ruling out mathematical approaches to the budget, which are absolutely senseless.
Planowanie oznacza wykluczenie matematycznych podejść do budżetu, które zupełnie nie mają sensu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This is a completely senseless pouring of taxpayers' money down the drain.
To całkowicie bezsensowne wyrzucanie pieniędzy podatników w błoto.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The proposal to launch a 'European cross-border business of the year' television competition is, in my opinion, a senseless waste of European resources.
Propozycja uruchomienia telewizyjnego konkursu na europejskie przedsiębiorstwo transgraniczne roku jest moim zdaniem bezsensownym marnowaniem zasobów Europy.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

not marked by the use of reason: mindless, reasonless, unreasonable
unresponsive to stimulation: unconscious, insensible
serving no useful purpose; having no excuse for being: worthless, pointless, purposeless, wasted, otiose, superfluous
(of especially persons) lacking sense or understanding or judgment: witless, stupid, soft-witted, nitwitted© dictionarist.com