spirituality ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. duchowość

Ví dụ câu

The cause of Tibet, the real liberation struggle, has been throttled by the stranglehold of trendy Europeans short on spirituality.
Sprawę Tybetu - prawdziwą walkę o wyzwolenie - zdusili w zarodku hołdujący modzie Europejczycy, którzy czuli niedostatek życia duchowego.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Firstly, the opposite principle to secularism is not religiousness and still less spirituality.
Po pierwsze, zasadą przeciwną do świeckości nie jest religijność, a jeszcze mniej - duchowość.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is almost as if there is the intention to turn the peoples away from any reminder of values and symbols that express verticality and spirituality.
To prawie tak, jakby istniał zamiar odwrócenia narodów od wszelkich elementów przypominających wartości i symboli wyrażających moralność i duchowość.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In Russia, it has become fashionable to talk about 'Russia's special path', about 'Russia's special spirituality' and even about 'special national values'.
W Rosji stało sie modne mówienie o "szczególnej rosyjskiej drodze”, "szczególnej rosyjskiej duchowości” lub nawet o "szczególnych wartościach narodowych”.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In particular, something which, in our view, is part of the heritage of mankind, namely Tibetan culture and spirituality, is disappearing.
W szczególności zanika coś, co stanowi naszym zdaniem część dziedzictwa ludzkości, a mianowicie tybetańska kultura i duchowość.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Obviously, China's Communist Party knows very little of spirituality and cultural identity.
To oczywiste, że Chińska Partia Komunistyczna bardzo niewiele wie o duchowości i tożsamości kulturowej.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

concern with things of the spirit: spiritualism, otherworldliness, internality, spiritism, inwardness
property or income owned by a church: belongings, temporalty, ecclesiastical benefice, benefice, spiritualty, holding, church property, temporality, property


© dictionarist.com