austere ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
bn. streng; onvriendelijk; nors; ernstig; matig

Ví dụ câu

on behalf of the GUE/NGL Group. - (FI) Mr President, the Commission's budget is very austere.
namens de GUE/NGL-Fractie. - (FI) Mijnheer de Voorzitter, de begroting van de Commissie is bijzonder krap.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Let us be austere, but let us also be inventive.
Er moet worden bezuinigd, maar we moeten daarbij ook naar creatieve oplossingen zoeken.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
(NL) In the current economic climate I find it self-evident that the European Parliament must put in place an austere budget.
In de huidige economische tijden vind ik het vanzelfsprekend dat het Europees Parlement een sobere begroting maakt.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This is a more austere budget, in line with what the Commission and Council requested.
Dit is een zeer sobere begroting, die overeenkomt met wat de Commissie en de Raad hebben gevraagd.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This austere attitude has also typified my approach to the budget.
Deze harde houding is ook mijn instelling jegens de begroting.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The programme for the Dutch presidency has been described as austere, which is an accurate but incomplete description.
De nota van het Nederlandse voorzitterschap is gekenschetst als sober. Dat is juist, maar het is onvolledig.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We are austere because we are ambitious.
Want we zijn sober omdat we ambitieus zijn.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
By pursuing an austere and consistent budgetary policy, inflation and the budgetary deficit have been reduced.
Door een strak en consequent begrotingsbeleid konden de inflatie en het begrotingstekort worden gereduceerd.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is an austere budget under difficult conditions in which, nevertheless, commitments are increased by 2.1 %.
Het is een sobere begroting, in moeilijke tijden tot stand gekomen, en toch is er in die begroting sprake van een groei van 2, 1 %.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
For the economy, the principle of austere budget management is, after all, of particular importance.
Tenslotte is het beginsel van zuinig begrotingsbeheer toch ook van grote betekenis voor de economie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. grave: serious, sober, stoical, stern, solemn, strict, formal
2. harsh: severe, forbidding, rigourous, rugged, stringent, difficult, rigid
3. severe: spartan, plain, rustic, puritanical, simple, abstemious, primitive
4. acerbic: bitter, sharp, astringent, acid, harsh, sour, roughdictionary extension
© dictionarist.com