loyalty ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
zn. trouw, loyaliteit

Ví dụ câu

As chairman of this committee, I have discovered that your loyalties are spread very wide.
Als voorzitter van deze commissie ben ik tot de ontdekking gekomen dat uw loyaliteit zeer divers is.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I have a loyalty to the committee, and when the committee takes a decision I feel duty-bound to defend that decision.
Ik ben loyaal jegens de commissie, en als de commissie een besluit neemt, voel ik mij verplicht dit besluit te verdedigen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I also have a loyalty to my political group which has given me this speaking time.
Ik ben ook loyaal aan mijn fractie, die mij deze spreektijd heeft gegeven.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This sometimes leaves me bereft of my own loyalties to myself and what I want to say.
Soms voel ik me hierdoor wat verstoken van loyaliteit tegenover mijzelf en wat ik eigenlijk wil zeggen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is shameful, to say the least, to ditch all your principles out of loyalty to Blair.
Ik vind het ook meer dan schandalig dat de trouw aan Blair zwaarder doorweegt dan alle morele bezwaren.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The objective of that dialogue would be an agreement that would enjoy the loyalty of all sections of the people.
Die dialoog zou dan ten doel hebben een akkoord te bereiken dat de steun geniet van alle geledingen van het volk.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The Regulation talks about loyalty to the EU' s rules and also about having to request guidance in cases that are unclear.
In de verordening wordt gesproken over loyaliteit aan de EU-regels. Ook staat er dat men in onduidelijke gevallen moet vragen om een richtsnoer.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Secondly, Mr Sjöstedt refers to the loyalty principle.
Ten tweede refereert de heer Sjöstedt aan het loyaliteitsbeginsel.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I offer you my unfailing support and my loyalty over your two-and-a-half years.
U heeft voor de tweeëneenhalf jaar van uw Voorzitterschap mijn niet nalatende steun en loyaliteit.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Instead, widespread corruption flourishes, based on clan loyalties and mafia domination.
In plaats daarvan bloeit een omvangrijke corruptie, gebaseerd op loyaliteit aan de clan en de heerschappij van de maffia.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

devotion: allegiance, homage, faithfulness, fidelity, fealty


dictionary extension
© dictionarist.com