operative ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
bn. werking : in werking, kracht : van kracht, doeltreffend, praktisch
zn. werkman, arbeider, werker, werkkracht

Ví dụ câu

The postman is not just a simple mail distribution operative but also the only social link with the local residents.
De postbode is niet alleen postbezorger, maar zorgt er ook, en als enige, voor dat de bewoners hun sociale contacten kunnen onderhouden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
None of them is currently operative.
Met unanimiteit zijn ze niet effectief.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
That is also the reason why the Luxembourg convention was never operative.
Dat is ook de reden waarom het Verdrag van Luxemburg nooit in werking is getreden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
An instrument was mentioned earlier, DIPECHO, which provides operative preparation for disaster situations.
Er is hier reeds gewag gemaakt van een instrument voor operationele voorbereiding bij rampen, DIPECHO genaamd.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This annual review is presented in an annual report in accordance with Operative Provision No 8.
De jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de code wordt beschreven in een jaarverslag overeenkomstig uitvoeringsbepaling nr. 8.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is said that there will be operative problems, that some countries will have problems harmonising their legislations.
Er wordt wel gezegd dat zich operationele problemen zullen voordoen, dat het voor sommige landen lastig zal zijn om hun wetgeving te harmoniseren.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
To avoid cases of fraud, however, an efficient marking and registration system ought to be operative for that reason, too.
Om fraude te vermijden dient mede om deze reden een efficiënt identificatie- en registratiesysteem operationeel te zijn.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
As the honourable Member knows, this is an instrument intended to promote the efficiency of operative programmes.
Die reserve is, zoals de geachte afgevaardigde weet, bedoeld om de doelmatigheid van de operationele programma's te verhogen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I take a positive view of the option of guaranteeing border control by means of a Community operative structure for cooperation.
Ik sta positief tegenover de mogelijkheid de grenzen te bewaken via een communautaire structuur voor operationele samenwerking.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Legislative and operative measures will be important, but the most important thing is to increase awareness.
Wetgevende en operationele maatregelen zijn natuurlijk belangrijk, maar het belangrijkste is toch de bewustwording.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. worker: artisan, hand, labourer, workman
2. effective: adequate, effectual, efficacious, efficient, serviceable, influencing
3. detective: agent, investigator


dictionary extension
© dictionarist.com