production ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
zn. produktie, productie, voortbrenging, voortbrengsel, produkt, product

Ví dụ câu

In some rural areas, the Internet is important for agricultural information, as well as being particularly useful for the purposes of agricultural production technologies and pricing.
In sommige landelijke gebieden is het internet belangrijk voor informatie over landbouw, en daarbij speciaal van nut voor productietechnologie en prijzen van agrarische producten.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Peak oil, an event based on Hubbert's theory, is the point in time when the maximum rate of petroleum extraction is reached, after which the rate of production is expected to enter terminal decline.
Peak oil, een gebeurtenis gebaseerd op Hubbert's theorie, is het tijdstip waarop de maximale snelheid van aardolie-extractie wordt bereikt, waarna de snelheid van de productie naar verwachting geleidelijk zal dalen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We have new data about production and sale of electric fly swatters worldwide.
We hebben nieuwe gegevens over productie en verkoop van elektrische vliegenmeppers wereldwijd.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Not to improve working conditions, for in increasing production with fewer workers, working conditions are made worse.
De arbeidsomstandigheden worden er ook niet beter op. Er wordt immers meer geproduceerd met minder arbeiders, en dus gaan de arbeidsomstandigheden erop achteruit.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
That the markets for production factors, including the labour market, operate flexibly?
Dat de markten voor productiefactoren, waaronder de arbeidsmarkt, soepel functioneren?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We have to remember that our basic energy production cannot be based on renewables for a long time to come.
Wij moeten beseffen dat wij onze productie van primaire energie nog lange tijd niet op hernieuwbare energiebronnen kunnen baseren.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I believe I am one of the few members of this Parliament to have stood beside a production line and assembled cars.
Ik denk dat ik een van de weinigen ben in dit Parlement die aan de lopende band heeft gestaan en auto's in elkaar heeft gezet.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Consequently, consideration will also be given to recycling during the conception phase and production.
Bij het ontwerp en bij de productie zal daardoor meer rekening gehouden worden met recycling.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This will make the island of Ireland the centre of excellence in the future for food production.
Hierdoor zal Ierland zich ontwikkelen tot centre of excellence op het gebied van de levensmiddelenproductie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This proposal addresses all TSE risk in all animals at all stages of the production chain.
Dat voorstel behelst alle TSE-risico's bij alle dieren in alle stadia van de productieketen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. exhibition: composition, piece, presentation, drama, performance, staging
2. creation: output, origination, manufacture, making, engendering, yield, construction© dictionarist.com