body of a car ở Tiếng Indonesia

n. karoseri

Ví dụ câu

The stoppage is mounted with minimal intrusion into the body of a car.
cách phát âm cách phát âm


© dictionarist.com