clamour against ở Tiếng Indonesia

cách phát âm
v. menentang

Ví dụ câu

The latest clamour against DNA research.
cách phát âm cách phát âm


© dictionarist.com