dining-room ở Tiếng Indonesia

cách phát âm
n. kamar makan

Ví dụ câu

Tom is alone in the dining room with Mary.
Tom berada seorang diri di ruang dapur bersama Mary.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


© dictionarist.com