thrust ở Tiếng Rumani

cách phát âm
n. împingere, împunsătură, lovitură
v. băga, împinge, buşi, lovi, izbi, îmbrânci, împunge, înfige, vârî, fanda, înjunghia, ataca

Ví dụ câu

Furthermore, it retains the main thrust of the 2001 communication, which recognised the essential role of public service broadcasting in guaranteeing quality of democracy and pluralism.
În plus, aceasta menţine esenţialul comunicării din 2001, şi anume recunoaşterea rolului esenţial al serviciilor audiovizuale de utilitate publică în garantarea calităţii democraţiei şi pluralismului.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I welcome the general thrust of this report and, accordingly, voted in favour.
Salut abordarea generală din acest raport şi, în consecinţă, am votat în favoarea acestuia.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I voted in support of this report despite some misgivings and concern with the overall thrust of the report.
Am votat în favoarea acestui raport în ciuda unor îndoieli şi îngrijorări cu privire la orientarea generală a raportului.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
in writing. - British Conservatives welcome the broad thrust of the report of the Temporary Committee on Climate Change.
în scris. Conservatorii britanici salută sfera largă de acoperire a raportului Comisiei Temporare asupra Problemelor Climatice.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
You know that we want the best development assistance for all countries, and this is the main thrust of our thinking.
Ştiţi că ne dorim cea mai bună asistenţă pentru dezvoltare pentru toate ţările şi acest lucru reprezintă principala piedică a modului nostru de a gândi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Overall, the thrust of this report is very good, highlighting as it does the need for special consideration to be given to children in EU external actions.
În general, impactul acestui raport este foarte bun, evidenţiind necesitatea acordării unei atenţii speciale copiilor în acţiunile externe UE.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Generally our view is that the Commission is to be congratulated in its work and that is the thrust of the report, which I anticipate will be passed tomorrow by a very large majority.
În general, părerea noastră este că Comisia trebuie felicitată pentru activitatea sa şi aceasta este ideea de bază a raportului care, anticipez, va fi votat mâine de o foarte vastă majoritate.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
in writing. - We are in agreement with the main thrust of the compromise report and are therefore voting for it.
în scris - Suntem de acord cu principiile raportului de compromis şi deci votăm în favoarea acestuia.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The EPLP can support the main thrust of the rapporteur's ideas and believes that many of the issues outlined are critical for a real recovery.
EPLP poate sprijini conceptul de bază cuprins în ideile raportoarei şi consideră că multe dintre problemele expuse sunt critice pentru o adevărată relansare.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
in writing. - While I support the main thrust of this report, I oppose the lack of balance on the particular question of Cyprus.
în scris -Deşi susţin motivaţia principală a acestui raport, mă opun lipsei de echilibru în privinţa problemei specifice a Ciprului.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. jab: stick, stab, pierce, puncture, penetrate, shove
2. drive: ram, shove, plunge, lunge, jab, dig, propulsiondictionary extension
© dictionarist.com