potential transformer ở Tiếng Tây Ban Nha

transformador de tensión, transformador de voltaje, transformador de potencial


© dictionarist.com