chivalrously ở Tiếng Đức

cách phát âm
adv. galant, ritterlich

Ví dụ câu

He chivalrously carries our bags.
cách phát âm cách phát âm

Từ đồng nghĩa

in a gallant manner: gallantly


© dictionarist.com