Job ở Tiếng Hàn

cách phát âm
명. 일, 만들어진 것, 부정 행위, 공직을 이용한 부정 행위, 사태, 범죄, 직업, 일자리, 직무, 매우 어려운 일, 욥, 욥기, 일거리
동. 삯일을 하다, 잔일을 하다, 부정한 돈벌이를 하다, 매매하다, 주식을 매매하다, 부정한 돈벌이에 이용하다, 공직을 부정한 돈벌이에 이용하다, 세를 받고 빌려 주다, 말 따위를 세를 받고 빌려 주다, 마차 따위를 세를 받고 빌려 주다, 청부시키다, 일을 몇 사람에게 청부시키다

Ví dụ câu

Thanks to her job we have travelled all around the world.
그녀의 직업 덕분에, 우리는 전 세계를 여행한다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Marisa loves her job, and I love mine.
마리사는 그녀의 직업을 사랑하고, 나도 나의 직업을 사랑한다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Cut him some slack, John. It's his first day on the job.
너무 다그치지말고 여유를 좀 줘봐, 오늘이 처음 일하는 날이잖아.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Finally, I found a job.
나는 마침내 일자리를 구했다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He has lost his job.
그는 자기 일을 잃었다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He is seeking a job.
그는 일자리를 찾고 있다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He lost his job.
그는 자기 일을 잃었다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He's looking for a job.
그는 일자리를 찾고 있다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I have no job, so I can never save money.
일을 안하니까, 돈을 못 모으겠어.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'm anxious whether I'll do well at this new job.
나는 새 직장에서 잘 할 수 있을지 걱정이다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. task: assignment, chore, duty, role
2. employment: vocation, business, position, post, billet, engagement, appointment
3. dupe: fool, gull, hoax© dictionarist.com