abstract art ở Tiếng Hàn

cách phát âm
추상예술 작품

Ví dụ câu

Style of art include abstract art, naturalism, Expressionism and Romanticism.
예술 양식들은 추상 예술, 자연주의, 표현주의와 낭만주의를 포함한다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

an abstract genre of art; artistic content depends on internal form rather than pictorial representation: genre, op art, abstractionism


© dictionarist.com