appointment ở Tiếng Hàn

cách phát âm
명. 약속; 인터뷰, 면담; 임명

Ví dụ câu

He is always on time for his appointments.
그는 언제나 약속 시간을 잘 지킨다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I want to cancel my appointment.
예약을 취소하고 싶습니다
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
© dictionarist.com