baked apple ở Tiếng Hàn

cách phát âm
명. 구운 사과

Ví dụ câu

Salzburg is known for a Christmas market, which sells distinctive Christmas goods, including tinsel, poinsettias, traditional pastries, toasted almonds, mulled wine and freshly baked apples.
잘츠부르크는 크리스마스 시장으로 유명한데, 그 곳에서는 장식용 조각, 포인세티아, 전통 케이크, 구운 아몬드, 데운 포도주, 갓 구운 사과 등 각종 크리스마스 용품을 판매한다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


© dictionarist.com