baker ở Tiếng Hàn

cách phát âm
명. 빵 굽는 사람; 빵집주인

Ví dụ câu

Hello, Alex Baker, this is Donna Lufkin, calling from the Daily Pennsylvanian.
안녕하세요, 알렉스 베이커, 전 <데일리 펜실베이니안>지의 도나 러프킨이에요.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Mary Baker Eddy made the Boston Mother Church of Christian Science the world headquarters.
메리 베이커 에디는 크리스천 사이언스교의 보스턴 모교회를 세계 본부로 만들었다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The baker bakes fresh bread every morning.
그 빵집 주인은 매일 아침 신선한 빵을 굽는다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They're with the Baker and Holmes firm.
베이커 앤 홈즈 회사에 다녀요.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
What does Donna Lufkin want Alex Baker to do?
도나 러프킨은 알렉스 베이커가 어떻게 해주기를 원하는가?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
When Baker was little, her father made her a promise.
베이커가 어렸을 적에 그녀의 아빠는 그녀에게 약속했다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
You will be Mr. Baker, I think.
베이커 선생님이시죠.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

pastry chef: cook, chef© dictionarist.com