bump ở Tiếng Hàn

cách phát âm
명. 충돌; 융기, 돌기
동. 쾅 부딪치다; 충돌하다; 덜커덕 거리다
부. 쾅하고, 쿵하고

Ví dụ câu

People are sitting there like bumps on a log.
사람들이 줄남생이처럼 앉아 있다
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They hump and bump their work.
그들은 그들의 일을 한 번에 하나씩 처리한다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We bumped along an unpaved road on the bus for about an hour.
우리는 버스를 타고 요철이 심한 비포장도로를 1시간쯤 달렸다
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. lump: swelling, protuberance, nub, knob, bulge, speed bump
2. jarring impact: collision, bounce, jounce, jolt, jar, knock
3. sound: thud, bang, clap, crack, crash, thump, slap
4. run into: jar, jolt, collide with, shove, punch, prod© dictionarist.com