clever ở Tiếng Hàn

cách phát âm
형. 영리한, 현명한; 재치 있는

Ví dụ câu

Tom is more clever than honest.
톰은 성실하다기 보다는 빈틈이 없어.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He is clever with the abacus.
그는 주판에 능숙하다
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The conjuring is a wonderfully clever piece of work.
그 요술은 기가 막힌다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Wilde's plays were full of clever dialogue and witty banter.
오스카 와일드의 희곡엔 독창적인 대화와 재치 있는 농담이 가득했다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
© dictionarist.com