intimate ở Tiếng Hàn

cách phát âm
명. 매우 친한 친구
동. 공표하다, 선언하다 (고어); 암시하다
형. 친밀한, 친한; 개인적인, 사적인, 은밀한; 친근한, 우호적인; 정을 통하고 있는; 상세한; 내부의

Ví dụ câu

Her best-known play is Intimate Apparel.
가장 잘 알려진 그녀의 극 작품은 Intimate Apparel 이다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!© dictionarist.com