irritable ở Tiếng Hàn

cách phát âm
형. 성을 잘내는, 민감한; 염증을 일으키기 쉬운 (의학)

Ví dụ câu

He has become irritable since his business failed.
그는 사업에 실패한 뒤 신경질적으로 변했다
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He is really irritable since he quit smoking.
그는 담배를 끊은 이후부터 정말로 신경질적이다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He was in a(n) irritable[bad] mood all day.
그는 하루 종일 기분이 언짢았다
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

sullen: moody, morose, silent, reserved, sour, vexatious, crabbed


dictionary extension
© dictionarist.com