jot down ở Tiếng Hàn

cách phát âm
메모하다

Ví dụ câu

I jotted down her words on an envelope.
나는 그녀의 말을 봉투에 적어두었다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I’ll just jot down the address for you.
내가 그냥 그 주소를 적어 줄게.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Then in 1876 when Bell went to Washington to clear the patent questions about his work, he suddenly began jotting down a new design for another kind of voice transmitter.
그리고 벨이 그의 작업에 대한 특허 문제를 확실히 하기 위해 워싱턴에 갔던 1876년, 그는 갑자기 다른 종류의 목소리 전달기의 새로운 디자인을 메모하기 시작했습니다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

record: note, write down, enter, mark down, transcribe, register


© dictionarist.com