living picture ở Tiếng Hàn

cách phát âm
명. 활인화

Ví dụ câu

"The Festival of Living Pictures" has a storied history...
cách phát âm cách phát âm
With an optical light source... we'll take a small television camera into your large intestine... take live pictures that will appear on a television monitor.
cách phát âm cách phát âm


dictionary extension
© dictionarist.com