racket ở Tiếng Hàn

cách phát âm
명. 야단법석, 소란, 소동; 계획된 범죄; 사기; 직업; 테니스채, 배드민턴채
동. 떠들고 돌아다니다, 야단법석을 떨고 다니다

Ví dụ câu

Graphite rackets are lighter than metal ones.
흑연 라켓은 금속 라켓보다 가볍다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He couldn't put up with the ceaseless racket.
그는 그 끊임없는 소음을 견딜 수 없었다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I have two tennis rackets.
나는 테니스 라켓을 두개 가지고 있다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'll have my tennis racket strung.
내 테니스 라켓의 줄을 팽팽히 매야겠다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This tennis racket absorbs shock on impact.
이 테니스 라켓은 공이 부딪힐 때 충격을 흡수한다.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Where do these tennis rackets go?
이 테니스 라켓들을 어디에 놓지?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Will you find me my tennis racket?
내 테니스 라켓을 찾아 주지 않겠어요?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. extortion: conspiracy, swindling, graft, trick, shakedown, corruption, push
2. disturbance: clamour, fracas, turbulence, tumult, uproar, din, confusiondictionary extension
© dictionarist.com